previous pauseresume next

جلسه کمیته ذیج حیاتی

در این جلسه کاردان مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی بویین میاندشت کلیه شاخص های استخراجی از ذیج حیاتی را در سال های ۹۱ و ۹۲ مقایسه و راهکارها و مداخلات لازم در زمینه بهبود شاخص های ذکر شده را ارائه نمود.

ارتباط با ما

اصفهان-شهرستان بویین میاندشت-شهر بویین میاندشت-ابتدای خیابان ولی عصر    تلفن: ۰۳۱۵۷۵۲۴۶۶۶